DoraSindaktyly është një deform i lindur kur dy ose më shumë gishtërinj të duarve ose të këmbëve janë të ngjitura apo të ndërfutur së bashku.