Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

European CranioMaxilloFacial Surgery meeting in Munich

The European CranioMaxilloFacial Surgery meeting in Munich last week. I am presenting our teams’ new technique for reconstructing the temporomandibular joint in hemifacial microsomia. Στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κρανιογναθοπροσωπικής Εταιρίας στο Μόναχο, παρουσιάζω την καινούργια τεχνική μας στην αποκατάσταση της…